Blog :

Dokumentation

Som en del af servicelovens § 8a om indførelse af pædagogiske læreplaner kræves det, at vi som institution beskriver, hvordan vi vil dokumentere og følge op på, om den pædagogiske læreproces leder frem mod de opstillede mål. Evalueringen vil kontinuerligt finde sted i forældrebestyrelsen med henblik på eventuel revision.

 

I Børnehaverne Rebild Syd vil vi dokumentere på forskellig vis.

Af eksempler kan nævnes:

Lave udstillinger af de produkter børnene har lavet.
Ophænge tegninger, malerier, bogstaver, tal og lignende.
At børnene tager det de har lavet med hjem
Lave billeddokumentation, fotografier af oplevelser i dagligdagen og af de pædagogiske læreprocesser.
Den daglige snak når I afleverer og henter jeres barn.
Beskeder på Børneintra om hvad vi har lavet i løbet af dagen.
En anden form for dokumentation, som kan føre frem til forandringer af den pædagogiske læreproces, vil være den dialog, der er mellem pædagog og forældre. Med udgangspunkt i børnene, og de iagttagelser, oplevelser eller bekymringer vi hver især har, kan vi berige hinanden til et nyt syn på, hvad der er til børnenes bedste. Vi har også mulighed for at trække på specialbistand fra talepædagog, psykolog, fysioterapeut og sundhedsplejerske.

 

Evaluering

En gang om året inden udgangen af maj vil Børnehaverne Rebild Syd pædagogiske læreplan blive evalueret. (Se nedenstående bemærkning.)

Den vil blive evalueret i personalegruppen, hvor vi vil finde ud af, om de grundlæggende værdier der er beskrevet i Rebild Kommunes dagtilbudspolitik, er i overensstemmelse med de grundlæggende værdier, vi står for, og om beskrivelserne i den pædagogiske læreplan er det, der sker i dagligdagen. Det skulle gerne være sådan, at I som forældre oplever, at det vi har skrevet også er det, der sker i børnehaven. Ikke alt sammen på samme dag, og ikke alt sammen med hvert barn hver dag. Vi ved godt, at alle børn ikke oplever det samme, men vi skal sikre, at børn der har gået i børnehaven i 2 år og 9 måneder, kommer så godt videre i livet som vi har mulighed for med de økonomiske og personalemæssige rammer der er besluttet i Rebild Kommune, og med den pædagogiske faglighed der er i børnehaverne.

Forældrebestyrelsen skal evaluere den pædagogiske læreplan, hvor hovedvægten på evalueringen bliver lagt på, hvordan vi i Børnehaverne Rebild Syd har arbejdet med de 8 temaer. Evalueringen skal sikre, at vi med udgangspunkt i de 8 temaer har garanteret børnenes udvikling, opdragelse og læring.

Det er lederen der udarbejder et oplæg til evaluering i både personalegruppe og i forældrebestyrelsen.

Overgange mellem dagpleje, børnehave og skole

Vi kender det selv, skal vi starte på nyt arbejde, kan vi godt få sommerfugle i maven. Vi glæder os, men ved ikke helt, om vi kan klare de forventninger og krav der er til os. Sådan har børnene det også. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer gode overgange mellem dagpleje og børnehave, mellem grupperne i børnehaven og mellem børnehave og skole. Ved at samarbejde på tværs af dagpleje, børnehave og skole vil vi med udgangspunkt i børnenes bedste, hjælpe dem til at disse overgange bliver så lempelige som mulige. Børnehaven kan virke som en stor verden, for både nye børn og forældre, når man kommer fra et lille og trygt miljø, hvor der dagligt er tilbagemeldinger om, hvad barnet har lavet, hvor meget det har spist osv. Vi forsøger at videregive så mange informationer som muligt, men det kan være svært at nå omkring alle forældre på én dag. Derfor er det vigtigt, at forældre husker at spørge personalet, hvis der er behov for at vide, hvordan dagen er forløbet – ingen tilbagemeldinger er lig en god dag!

 

Det vægter vi

Vi vægter, at der er åbenhed og respekt om det arbejde, der er henholdsvis i dagplejen, børnehaven og skolen. At være i dagpleje, hvor der er én voksen og få børn, kan give en robusthed som er værdifuld, når barnet skal starte i børnehave. Vi er opmærksomme på forældrenes ønsker, når børnene skal starte i børnehave, på det enkelte barns udviklingspotentiale, og om der er noget vi skal være særlige opmærksomme på.

Når børnene skal fra børnehave og i skole, er den samme fortrolighed med det nye en vigtig forudsætning for en god skolestart. For at jeres barn kan få så god en skolestart som muligt, er det vigtigt, at personale og forældre samarbejder om at udvikle de kompetencer, jeres barn har brug for. Det er også vigtigt, at vi inden skolestart har en snak med jer som forældre om jeres barns skoleparathed. Om jeres barn er skoleparat er udviklingsbestemt. I Børnehaverne Rebild Syd er det ikke en skam at vente med at komme i skole. Men det er synd for børnene og for forældrene, når børn kommer for tidligt skole, og derved lider nederlag, og får en dårlig skolegang.

 

Mål

At der gennem samarbejde på tværs af forskellige institutioner sikres gode overgange fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole, således at børnene får de bedste betingelser.

 

Konkrete aktiviteter

Dagplejerne kommer på besøg i børnehaven med de børn de passer. Det giver en god forståelse for hinandens forskellige måder at udvikle og opdrage børnene på, og de børn dagplejen har med får en anden fortrolighed med børnehaven, inden de skal starte. Vi syntes, det er vigtigt at dagplejen besøger os så tit, det er muligt, det er til gavn for børnene og til gavn for Børnehaven. De ældre børn der får besøg af deres dagplejer eller deres mindre søskende, syntes det er en god oplevelse, ligesom De ældste børn i børnehaven samles i en gruppe, hvor alle børn er jævnaldrende. Det gør vi for at kunne stille krav til børnene, og for at give børnene udfordringer og oplevelser, som er svarende til deres alder og udvikling. Gennem året har vi tæt samarbejde mellem børnehaven og skolen.

Fra januar måned starter der aktiviteter for børnehavens ældste børn, der mødes to gange om ugen og arbejder i en struktur der ligner hverdagen i skolen. I perioden frem til 1. april hvor børnene starter i MiNiSFO på Sortebakkeskolen er der også arrangeret aktiviteter på tværs med skolen. Her kommer medarbejdere fra skolen på besøg i børnehaverne, og børnene besøger flere gange skolen sammen med deres pædagoger. Når børnene er i MiNiSFO er der en pædagog fra børnehaverne med dem de første tre måneder.

Børn med særlige behov

Børn har forskellige ressourcer og forskellige evner, men alle børn er lige meget værd. Derfor skal vi for at behandle alle børn ligeværdige, tage udgangspunkt i det enkelte barns behov og ressourcer.

 

Det vægter vi

Det er vigtigt, at det enkelte barn får den tid, der kræves for en god udvikling. Vi vægter, at der stilles krav, som tager udgangspunkt i barnets nuværende udvikling, men som samtidig tager højde for dets videre udvikling. Både forældre og pædagoger er indimellem bekymret for et barn. Bekymringen kan være stor eller lille, men det bunder altid i, at vi vil gøre det bedste for at sikre det enkelte barns udvikling og trivsel. Nogle børn er sårbare i en kort eller lang periode, fx fordi der er sket et dødsfald i familien, de lige er flyttet eller at deres bedste ven ikke går i børnehave mere. Nogle børn har brug for hjælp til udviklingen af deres motorik eller sprog, og andre børn har brug for en anden slags støtte.

I Børnehaverne Rebild Syd synes vi, det er godt og nødvendigt, at vi bekymrer os om børnene, og vi arbejder på at rumme alle børn. Vi vægter desuden samarbejde med forældre og andre fagpersoner, som kan hjælpe os der, hvor vi fagligt har brug for støtte og vejledning.

 

Mål

At der ydes den fornødne omsorg for de børn der bekymrer os.
At yde en optimal pædagogisk indsats over for disse børn.

 

Konkrete aktiviteter

Pædagoger er professionelle iagttagere. Hver dag og hele dagen iagttager personalet børnene, hvem leger det med? Hvad leger det med sig selv og med andre børn? Hvorfor er det meget stille eller trist? Hvorfor er det uroligt? Hvorfor forandrer det adfærd? Hvor langt er det kommet i sin udvikling? Hvordan reagerer det på krav? Hvordan hører det? Hvordan taler det? Hvordan bruger det sin krop? Hvad er det bange for eller glad for? Med baggrund i iagttagelserne tilrettelægger pædagogen hverdagen for børnene. Hvordan skal jeg tale til børnene, og hvordan skal jeg ikke tale til dem, hvilke krav kan jeg stille så de oplever succes, hvilke børn skal jeg ”sætte sammen”, så de bliver gode venner, og hvem skal jeg sørge for at holde adskilt. Det er nogle af de konkrete iagttagelser, overvejelser og handlinger som pædagogerne hver dag gør sig i samværet med dit barn. Nogle gange kan det se ud som om, vi bare sidder og ”glor”, men der er faktisk mening bag. For netop iagttagelsen er grundlaget for de handlinger, krav og oplevelser dit barn hver dag er en del af. De er med til at sikre, at børnene udvikles optimalt, og det er uanset børnenes ressourcer, evner og muligheder.

Gennem den pædagogiske iagttagelse, og en fælles faglig sparring, vil vi sikre, at børn der bekymrer os af den ene eller anden grund, bliver synlige i den samlede personalegruppe. Det er vigtigt, at der er en fælles forståelse for barnets problemer, for derigennem at drage den fornødne omsorg og den nødvendige pædagogiske indsats. Er vi bekymrede for jeres barn af den ene eller anden grund, stor som lille, er I altid de første, der vil blive snakket med, uden samarbejde med jer kan vi ikke hjælpe jeres barn optimalt.

X