Bestyrelse

Her kan du se

Hvem vi er

Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig d. 10. april og nye billeder er på vej 🙂

Gitte Nygaard Sørensen

Gitte Nygaard Sørensen

Bestyrelsesformand
Gitte er mor til Christian i Regnbuen.

   gitte_nygaard40@hotmail.com

Sine Vels Pedersen

Sine Vels Pedersen

Næstformand
Sine er mor til Jens og Johannes i Græshoppen og Marie i dagplejen.

  sine_vels_pedersen@hotmail.com

Tina Sørensen

Tina Sørensen

Medlem
Tina er mor til Karla i Regnbuen og Albert i dagplejen.

  tinasr82@gmail.com

Malene Junge Brandstrup

Malene Junge Brandstrup

Medlem
Malene er mor til Katrine i Græshoppen.

    rbrandstrup@gmail.com

Malene Bjørn Leth

Malene Bjørn Leth

Medlem
Malene er mor til Johanne i Græshoppen.

   malenebjoern@yahoo.dk

Line Kristensen

Line Kristensen

Suppleant
Line er mor til Yrsa i dagplejen.  Line er suppleant, men deltager i bestyrelsesmøderne.

  lineteglovn@gmail.com

Michelle Jensen Mouritzen

Michelle Jensen Mouritzen

Suppleant
Michelle er mor til Malthe i Regnbuen. Michelle er suppleant, men deltager i bestyrelsesmøderne.

    mimo281184@gmail.com

Jesper Johansen

Jesper Johansen

Dagtilbudsleder
Jesper er øverst ansvarlige leder for ledelse af personale og økonomi. Jesper deltager som sekretær for Forældrebestyrelsen.

   99 88 80 71

   ijejo@rebild.dk

Anita Stensgaard

Anita Stensgaard

Daglig leder
Anita er medansvarlig for ledelse af personale og pædagogisk udvikling. Anita deltager som tilhører til møderne i Forældrebestyrelsen.

   99 88 80 72

   iafst@rebild.dk

Anette Brøner

Anette Brøner

Medarbejderrepræsentant
Anette er pædagog hos Bierne i Regnbuen. Hun er er valgt blandt medarbejderne som medarbejdernes repræsentant til møderne i Forældrebestyrelsen.

   99 88 80 75

  anet9076@rk-dag.dk

Udvalgte punkter fra vores

Møder

Her er et par af de udvalgte punkter fra mødet i august.

På bagrund af henvendelse fra forældregruppen har bestyrelsen har bl.a. diskuteret prisen på gaver til børnefødselsdage. Det ligger udenfor bestyrelsens område, men der var alligevel enighed om at anbefale et niveau på 25-30 kr. for en gave. Under henvendelser drøftede vi også eftermiddagsmad og reglen om at fødselsdagskager ikke længere må indeholde flødeskum og creme, som konsekvens af egenkontrollen til madordningen.

Bestyrelsen har kigget på lovteksten til “Stærke Dagtilbud”. Der skal laves nye mål for arbejdet med læreplaner, og selvom lovgivningen ikke er helt på plads endnu, så er vi gået i gang med at forberede arbejdet.

… og så skulle der lige planlægges det sidste omkring sommerfest og arbejdslørdag.

Her er et par af de udvalgte punkter fra mødet i september.

På bagrund af henvendelse fra forældregruppen har bestyrelsen har bl.a. diskuteret om det vil være muligt for pædagogerne at deltage i et fælles-arrangement på stuen. Arrangeret og organiseret af forældregruppen. Spørgsmålet er efter mødet bragt videre til ledelse og personale, der sammen er blevet enige om at prioritere opgaven. I år indenfor den aftalte tidsramme, og prioriteret ind i den samlede opgave næste år.

Bestyrelsen evaluerede sommerfest og arbejdslørdag.  Først sommerfesten: Stor tilfredshed med maden. Dejligt at der var tid til at snakke sammen. Ikke behov for aktivitet for børnene, som alligevel fandt sammen og legede. God opbakning fra forældregruppen i forbindelse med oprydning. Enkelte forældre, med flere børn og søskende har kommenteret på prisen, som de synes var lige i overkanten. Modellen fra Jespers tid på Sortebakkens SFO, med salatbar og medbragt kød til grill overvejes.

Og så evalueringen af arbejdslørdagen: Der var markant flere i Regnbuen end i Græshoppen. Dejligt indslag med maden i Regnbuen. Det kostede dog en del tid, fordi det tog lidt længere tid at spise. Det er et rigtig hyggeligt arrangement, og det skal bestyrelsen have formidlet videre. Bestyrelsen vil overveje om der skal være længere tid mellem sommerfesten og arbejdslørdagen i efteråret.

Bestyrelsen skulle desuden lave høringssvar til budget 2018. Der er tilfredshed med flere midler til området. Bestyrelsen advarer politikerne med at bruge penge på flotte projekter i andre dele af kommunen, når man ikke vil prioritere flere midler til en ny børnehave i Nørager. Høringssvar er indsendt og offentliggjort.

På opfordring fra bestyrelsen laves der aftale om fotografering. Bestyrelsen kontakter fotograf og børnehaven står for det praktiske.

Det vigtigste og mest omfattende punkt på mødets dagsorden var økonomi. Der skal findes besparelser i 2018, fordi årgang 2015, der starter i børnehave i år, er en af de mindste årgange nogensinde. Samtidig er det en meget stor årgang der forlader børnehaven for at starte i MiNiSFO 1. april. Regnskabet for 2017 ender i et positivt resultat trods tre pædagoger på barsel, hvor børnehaven ikke får fuld løn-kompensation. Derfor har det været nødvendigt at spare på materialer og vedligehold, og i stedet bruge pengene på personale, for at sikre nok varme hænder på stuerne. Der er pt. to ledige stillinger i Regnbuen, som ledelse og bestyrelse er enige om først besættes senere på året, da børnetallet i Regnbuen falder markant fra 1. april. Bestyrelsen udtrykker meget stor tilfredshed over de midlertidigt ansatte pædagoger i Regnbuen, der er inde i barselsvikariater og som ekstra ressource.

Forvaltningen har sørget for at der er blevet lavet en ændring i varmeinstallationen i Regnbuen, så gasfyrene ikke hele tiden går ud. I foråret påbegyndes arbejdet med udskiftning af gamle tagplader. Alt kører dermed efter planen.

Bestyrelsen begynder på den endelige planlægning af den kommende arbejdslørdag. Ledelsen opfordres til at lave en lille video eller lignende, hvor børn og bestyrelse fortæller om hvad arbejdslørdag er for noget.

For første gang i et år var der ingen forældrehenvendelser til mødet.

Bestyrelsen lavede udkast til høringssvar på revisionen af ”Styrelsesvedtægt for Dagtilbud”. I høringssvaret vil bl.a. indgå bemærkninger til den lange sagsbehandlingstid i Pladsanvisningen. Bestyrelsen drøftede også det besynderlige i at der tilbydes pasning d. 31. december, og at de tre dage inden påske indgår i den koordinerede pasning. Høringssvaret slås som altid op i Tabulex, når høringsfristen udløber. I dette tilfælde d. 20. november.

På mødet orienterede ledelsen om det nye Let-hals-byggeri i Græshoppen. Der vil blive lagt op til en diskussion på næstkommende møde om Græshoppens navn og profil. Ledelsen indstiller at Græshoppen skifter navn til ”Idrætsbørnehaven Græshoppen”, og at idræts-profilen skærpes.

Bestyrelsen tog imod den nye hjemmeside med stor glæde. Herunder også den nye kontaktside til bestyrelsen, hvor der efter hvert møde laves et kort uddrag af referatet. Det blev besluttet at ledelsen laver uddraget, og ledelsen har til gengæld taget det forbehold, at bestyrelsen sørger for at melde tilbage på referat og uddrag når det sendes ud, så arbejdsgangen i huset ikke bliver for lang.
Bestyrelsen drøftede desuden ledelsens oplæg om de digitale ugesedler. Statistikken og praksis viser at ugesedlerne ikke bliver læst i et omfang der står mål med den tid pædagogerne bruger på dem. Samtidig er sedlerne ikke det bedste redskab til at gå i dialog med børnene og hverdagen i børnehaven. Ledelsen indstiller derfor at ugesedlerne erstattes med en øget billeddokumentation fra hverdagen. Det betyder at ugesedlerne forsvinder, men at der hver dag vil blive lagt billeder ud fra stuer og aktiviteter. For at lette arbejdsgangen for medarbejderne og gøre billederne let tilgængelige for forældregruppen blev det besluttet at anvende Facebook til formidlingen. Vi har forældre som ikke er på Facebook, men billederne bliver en integreret del af den nye hjemmeside, og det betyder at alle forældre – også de forældre som ikke er på Facebook – har mulighed for at se billeder op opslag.

Det er ikke muligt at videreformidle billeder fra den lukkede Facebook-gruppe fx på børnehavens hjemmeside. Derfor drøftede bestyrelsen også hvorvidt den lukkede gruppe skal fortsætte, eller om børnehaven i højere grad må benytte den åbne. Børnehaven kan konstatere at uanset om der lægges billeder op på Tabulex eller i den lukkede Facebook-gruppe, så kan forældrene dele billederne – og mange gør det også. Bestyrelsen er meget optaget af at hjemmesiden præsenterer hverdagen i husene, men er også optaget af at forældre som ikke er på sociale medier har adgang til billedmateriale og opslag. Det er da også en enig bestyrelse som beslutter at erstatte ugesedlerne med flere billed-opslag på Facebook, at integrere opslagene i den nye hjemmeside så alle forældre kan følge med, og at den lukkede Facebook-gruppe lukkes i forbindelse med lancering af den nye hjemmeside.

Det vigtigste og mest omfattende punkt på mødets dagsorden var økonomi. Der skal findes besparelser i 2018, fordi årgang 2015, der starter i børnehave i år, er en af de mindste årgange nogensinde. Samtidig er det en meget stor årgang der forlader børnehaven for at starte i MiNiSFO 1. april. Regnskabet for 2017 ender i et positivt resultat trods tre pædagoger på barsel, hvor børnehaven ikke får fuld løn-kompensation. Derfor har det været nødvendigt at spare på materialer og vedligehold, og i stedet bruge pengene på personale, for at sikre nok varme hænder på stuerne. Der er pt. to ledige stillinger i Regnbuen, som ledelse og bestyrelse er enige om først besættes senere på året, da børnetallet i Regnbuen falder markant fra 1. april. Bestyrelsen udtrykker meget stor tilfredshed over de midlertidigt ansatte pædagoger i Regnbuen, der er inde i barselsvikariater og som ekstra ressource.

Forvaltningen har sørget for at der er blevet lavet en ændring i varmeinstallationen i Regnbuen, så gasfyrene ikke hele tiden går ud. I foråret påbegyndes arbejdet med udskiftning af gamle tagplader. Alt kører dermed efter planen.

Bestyrelsen begynder på den endelige planlægning af den kommende arbejdslørdag. Ledelsen opfordres til at lave en lille video eller lignende, hvor børn og bestyrelse fortæller om hvad arbejdslørdag er for noget.

Bestyrelsen kan konstatere at ledelsen har travlt. Børnehavernes ledelse bidrager i samtlige fælleskommunale arbejdsgrupper, og er på den måde med til at sikre god drift og udvikling af det samlede dagtilbudsområde.

En stor af mødet gik igen med økonomien for 2018. Der er stillingsledighed, og bestyrelsen er optaget af at stillingerne besættes, men bakker ledelsen op i, at det skal ske under hensyn til struktur og personalesammensætningen på de enkelte stuer. Alle er enige om at der er god ro på stuerne, og det skal vi sørge for at bevare. Samtidig har ledelsen besluttet at lave et forsøg med oprettelsen af en støttepædagog-stilling i Regnbuen. Organiseret omkring Biernes stue, hvor der lige nu er en ledig stilling. Resultaterne af funktionen skal evalueres i efteråret, og her skal der tages endelig stilling til om funktionen fortsætter. I løbet af 2018 er der et ledigt barselsvikariat i Græshoppen, hvor børnetallet er faldet en smule siden 2017. Derfor besættes stillingen ikke fuldt ud, men dækkes ind i ydertimer af en medarbejder fra Regnbuen. På den måde undgår vi at skabe for stor forskel på normeringen på de enkelte stuer og i de to huse. Der er enstemmig opbakning til ledelsen i forhold til det videre arbejde, og ros for at ledelsen stopper op og tør bruge situationen til at se nye muligheder.

Rørbæk Idrætsforening er i fuld gang med at bygge en let-hal i Græshoppens baghave, og med de mange muligheder det giver, har ledelsen åbnet op for diskussionen om hvorvidt Græshoppen skal være en ren idrætsbørnehave – fremfor den natur- og idrætsprofil børnehaven har i dag. Bestyrelsen blev præsenteret for ledelsens oplæg og for den struktur som er blevet drøftet og udviklet i samarbejde med medarbejderne. Der var stor begejstring for projektet, som indstilles til endelig godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Til sidt forberedte bestyrelsen sig på et besøg i Øster Hornum Børneunivers. Moderniseringsplanen for Sortebakkeskolen og Regnbuen indeholder et forslag om at bygge de to enheder sammen (Dvs. at placere en ny børnehave som en sammenbygning med skolen.) bestyrelsen ønsker at få et indblik i hvordan forholdene tager sig ud i Øster Hornum, og hvordan hverdagen hænger sammen i praksis.

NYT: Forældrebestyrelsen i Nordjyske

I forbindelse med moderniseringsplanen for skoler og dagtilbud i Rebild Kommune, har Forældrebestyrelsen rettet henvendelse til politikere i Rebild Kommune. Det er der bl.a. kommet et par artikler ud af, som bestyrelsen har samlet her til forældregruppens orientering.

Sagen behandles fortsat politisk, og alle henvendelser skal derfor rettes til Forældrebestyrelsen. Kontaktoplysninger finder du her på siden.

X