Læreplan

Baggrund og indledning

Baggrunden for Børnehaverne Rebild Syds pædagogiske læreplan er folketingets vedtagelse om en tilføjelse til servicelovens § 8a om indførelse af pædagogiske læreplaner, samt Rebild Kommunes dagtilbudspolitik. Visionen i Rebild Kommunes dagtilbudspolitik lyder: I Rebild Kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal opleve tryghed, omsorg og nærvær. Vi vil støtte og guide børnenes udvikling i retning…

Alsidig personlig udvikling

Det er afgørende vigtigt for børns alsidige personlige udvikling, at de har selvværd – følelsen af at jeg er god nok, som den jeg er og selvtillid – at de har troen på egne evner og muligheder. Det pædagogiske personale så vel som forældre har derfor et fælles ansvar og en fælles forpligtelse til at…

Sociale kompetencer

Der er ingen mennesker, der trives ved altid at være alene, så det er vigtigt at kunne fungere i et socialt fællesskab og udvikle sine sociale kompetencer. For at kunne begå sig i samfundet er det vigtigt at besidde veludviklet sociale kompetencer, da de er afgørende for, hvilken tilgang man har til andre mennesker. I…

Sprog

Sproget udvikles kun i samspil med andre og er en forudsætning for al udvikling, opdragelse og læring. Når vi taler om børns sprog, skal det forstås bredt, som fx det talte sprog, mimik, kropssprog, skriftsprog, billedsprog, sange, rim og remser, samt fjollesprog. Det, at børn har et godt sprog, er meget vigtigt for deres trivsel…

Krop og bevægelse

Krop og bevægelse er redskaber til at erobre verden. Ved at styrke børnenes udvikling motorisk, deres udholdenhed, og bevægelighed, styrkes også deres forudsætninger for al anden udvikling. Kropslig udfoldelse er bl.a. også en vigtig byggesten for sprogforståelse, selvtillid og selvværd, og dermed skabes bedre forudsætning for at danne venskaber. Ved at få erfaringer med forskellige…

Natur og naturfænomener

Det er vigtigt, at børnene får kendskab og forståelse for naturen omkring dem. Børn der har mulighed for at opleve, sanse og udfolde sig i naturen på alle årstider, i forskelligt vejr og i forskellige landskaber, får styrket deres sanser og motoriske udvikling. Naturen er derfor en enestående legeplads for både sjæl og krop. Når…

Kulturelle udtryksformer og værdier

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, at vi definerer eget kulturelle ståsted og genkender egne rødder. Mødet med andre menneskers udtryk og ikke mindst med voksne, der kan formidle kunst og kultur, kan være med til at sætte gang i en…

Børn med særlige behov

Børn har forskellige ressourcer og forskellige evner, men alle børn er lige meget værd. Derfor skal vi for at behandle alle børn ligeværdige, tage udgangspunkt i det enkelte barns behov og ressourcer.   Det vægter vi Det er vigtigt, at det enkelte barn får den tid, der kræves for en god udvikling. Vi vægter, at…

Overgange mellem dagpleje, børnehave og skole

Vi kender det selv, skal vi starte på nyt arbejde, kan vi godt få sommerfugle i maven. Vi glæder os, men ved ikke helt, om vi kan klare de forventninger og krav der er til os. Sådan har børnene det også. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer gode overgange mellem dagpleje og børnehave, mellem…

Dokumentation

Som en del af servicelovens § 8a om indførelse af pædagogiske læreplaner kræves det, at vi som institution beskriver, hvordan vi vil dokumentere og følge op på, om den pædagogiske læreproces leder frem mod de opstillede mål. Evalueringen vil kontinuerligt finde sted i forældrebestyrelsen med henblik på eventuel revision.   I Børnehaverne Rebild Syd vil…

X